Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

KNF o fintechach

 Status prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że zakończył się trzeci oraz czwarty cykl spotkań 6 podgrup roboczych wyodrębnionych w ramach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Spotkania odbywały się w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Celem spotkań było omówienie rozważanych rozwiązań w odniesieniu do zidentyfikowanych barier regulacyjno-nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech. Dyskusje prowadzone w trakcie spotkań roboczych dotyczyły kwestii istotnych dla rozwoju sektora FinTech i obejmowały m.in. następujące zagadnienia o charakterze horyzontalnym:

1) Brak rozwiązań systemowych dla wsparcia rozwoju innowacji finansowych w Polsce (wysokie bariery wejścia na rynek dla nowych podmiotów)

Podczas spotkań wskazywano, że w odróżnieniu od wielu innych krajów Polska nie posiada wypracowanej spójnej strategii wspierania sektora FinTech. Obecne uwarunkowania powodują pogorszenie pozycji konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej. Zespół ustalił, że należy określić główne priorytety działań w ramach rozwoju sektora FinTech, rozpoznać atuty polskiej gospodarki (np. silna branża IT) i stworzyć systemowe rozwiązania wspierające realizację odpowiedniej strategii. Ponadto zaproponowano, że zasadne będzie przygotowanie zestawienia obecnie dostępnych form wsparcia w Polsce dla podmiotów z sektora FinTech, które byłoby na bieżąco aktualizowane i udostępniane innowacyjnym podmiotom.

2) Efektywny dialog z organami nadzoru i regulatorami

W trakcie spotkań zwrócono uwagę, że nadzorcy i regulatorzy powinni w możliwie otwarty sposób informować podmioty rynkowe na temat swojego stanowiska w odniesieniu do innowacyjnych produktów i usług. Wskazano, że niezbędne jest uproszczenie i odformalizowanie kontaktu z nadzorem finansowym. Uzgodniono, że zasadne będzie wypracowanie stałej formy dialogu nadzorcy z uczestnikami rynku, np. w ramach koncepcji Innovation Hub. W odpowiedzi na tę rekomendację, Kierownictwo UKNF podjęło decyzję o powołaniu dedykowanej komórki organizacyjnej ds. FinTech. Jednocześnie wskazano, że w celu zapewnienia lepszego kontaktu z innowacyjnymi podmiotami od 23 czerwca br. w serwisie internetowym KNF uruchomiona została dedykowana podstrona internetowa poświęcona obszarowi FinTech.

3) Nadmierne regulacje krajowe względem przepisów unijnych (tzw. goldplating)

Podkreślono, że goldplating jest rozumiany jako uzupełnianie implementowanych przepisów unijnych dodatkowymi przepisami lokalnymi i nie należy tego pojęcia utożsamiać ze sposobem implementacji przez Polskę wynikających z przepisów unijnych opcji narodowych. Podkreślono, że przepisy prawa, które można uznać za goldplating, zostały uwzględnione w katalogu barier dla rozwoju innowacji finansowych będących przedmiotem prac Zespołu. Uzgodniono, że niektóre zidentyfikowane bariery prawne będą mogły zostać wyeliminowane w toku obecnie trwających procesów legislacyjnych z zaangażowaniem odpowiednich organów regulacyjnych. W odniesieniu do prac 4 spośród 6 podgrup roboczych analiza większości rozważanych kwestii została w dużej mierze przeprowadzona. Podczas spotkania ustalono plan najbliższych działań w ramach prac Zespołu. Wskazano, że w okresie wakacyjnym Zespół będzie pracował nad przygotowaniem wstępnych rekomendacji, które docelowo zostaną zawarte w projekcie Raportu końcowego. W miarę możliwości kontynuowane będą również prace 2 podgrup roboczych w celu finalizacji analiz.